Пошук

Умови поставки, прийняття та заміни Товару.

 • Поставка Товару здійснюється на підставі письмової або усної заявки Покупця.
 • Постачальник поставляє Товар з наявного у Постачальника окремими партіями у відповідності із заявками Покупця у строк не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту отримання заявки Покупця. У випадку неможливості виконання замовлення у відповідності до заявки Покупця, Сторони додатково узгоджують терміни, протягом яких Постачальник зможе виконати замовлення у повному обсязі.
 • Базис поставки за цим Договором визначається Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору поставки. Поставка здійснюється на умовах CPT склад Покупця, за рахунок та транспортом Постачальника.
 • Прийняття Товару за асортиментом, кількістю і якістю відбувається Покупцем згідно з супроводжувальними документами на момент одержання Товару від Постачальника. Оригінали супроводжувальних документів Постачальник передає Покупцю разом із Товаром.
 • У випадку виявлення невідповідності отриманого Товару за кількістю, асортиментом, комплексністю, якістю, тарою та упаковкою за умовами даного Договору, уповноважені представники Сторін складають акт невідповідності в момент поставки Товару. Постачальник зобов’язаний замінити пошкоджений товар протягом семи робочих днів з дати складання Сторонами зазначеного Акту, або відкоригувати видаткові накладні протягом п’яти робочих днів згідно з кількістю прийнятого товару Покупцем.
 • Обов’язок Постачальника по передачі Товару вважається виконаним в момент передачі Товару Покупцю, який визначається датою видаткової накладної.
 • Право власності на Товар, а також ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару, переходить до Покупця з моменту одержання Товару, що підтверджується підписами на видатковій накладній.

Ціна Товару та порядок здійснення розрахунків

 • Ціна на товар формується в українській національній валюті – гривні та погоджується Сторонами у видаткових накладних.
 • Ціна Договору складається з повної вартості Товару, переданого Постачальником Покупцю за видатковими накладними по усім партіям поставленого Товару, за весь період дії цього Договору.
 • Покупець зобов’язаний здійснити оплату за отриманий Товар протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару за видатковою накладною. Зобов’язання Покупця по сплаті вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.
 • У разі відсутності споживацького попиту на Товар Постачальника, Покупець має право повернути отриманий Товар до моменту настання строку оплати, зазначеного у п.3.3. цього Договору, про що повинен письмово повідомити Постачальника за п’ять календарних днів до моменту настання строку оплату за отриманий Товар, а Постачальник зобов’язується протягом п’яти календарних днів з моменту отримання такого повідомлення, прийняти такий товар від Покупця на складі Покупця. Повернення товару здійснюється шляхом оформлення накладної на повернення товару, що підписується уповноваженими представниками Сторін.
 • Покупець на письмову вимогу Постачальника зобов’язаний протягом п’яти днів з дати отримання такого запиту надавати звіт із зазначенням кількості реалізованого товару та вказувати товарні залишки на дату формування звіту. Такий звіт надається Покупцем на адресу Постачальника або у електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. У випадку ненадання Покупцем Постачальнику зазначеного звіту Сторони підтверджують, що в такому випадку Товар вважається реалізованим у повному обсязі за всіма видатковими накладними.

Відповідальність Сторін

 • У разі порушення Покупцем строків оплати, передбачених Договором, він сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення оплати та 36 процентів річних від суми прострочених платежів (відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України).
 • У випадку неприйняття Товару (у тому числі в разі відсутності належно оформленої довіреності) у строки, зазначені даним Договором, Покупець зобов’язаний компенсувати Постачальнику всі понесені ним витрати, пов’язані з поставкою Товару, у тому числі й транспортні, сплатити Постачальнику штраф у розмірі 20% вартості неприйнятого Товару.
 • Сплата Стороною штрафних санкцій не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено правом, що є застосовним до цього Договору.

Якість та гарантії

 • Постачальник гарантує, що весь Товар є якісним, відповідає усім вимогам, що звичайно ставляться на ринку до аналогічних товарів.
 • Товар за цим Договором має забезпечувати його повну придатність для використання за його цільовим призначенням.

Обставини непереборної сили

 • Сторона не несе відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це викликано настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме: повінь, землетрус або інше стихійне лихо; війна, бойові дії, антитерористичні операції, операції об’єднаних сил, загальна мобілізація; ембарго; промислові чи транспортні катастрофи, страйки; прийняття державними органами закону або підзаконного акту, що забороняє чи суттєво обмежує дії, передбачені цим Договором та необхідні для його належного виконання, перебої у постачанні електроенергії, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, збої в електронних системах, доступ до яких є необхідним для виконання зобов’язань за цим Договором, або інші дії, які знаходяться поза контролем Сторін і впливають на виконання ними своїх зобов’язань. Обставинами непереборної сили згідно з цим Договором є обставини, які настала після вступу в дію цього Договору.
 • Сторона, що не може виконати свої зобов’язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання такої обставини. Після закінчення дії обставин непереборної сили, Сторона, яка підпала під дію такої обставини, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення дії такої обставини.
 • Виникнення, дія та (або) припинення обставин непереборної сили невідкладно підтверджується документом, виданим Торгово-Промисловою Палатою або іншим уповноваженим органом (особою) країни (місцевості), де виникла, діяла та (або) припинила свою дію форс-мажорна обставина.
 • Виникнення обставин непереборної сили обставин подовжує строки виконання зобов’язань за цим Договором на строк, рівний строку дії даної обставини і строку, необхідному для усунення наслідків їх дії.
 • Якщо обставини непереборної сили для однієї зі Сторін будуть продовжуватись більше двох місяців, інша Сторона має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні про бажання розірвати Договір через обставини непереборної сили.

Вирішення спорів

 • Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до застосовних до нього норм процесуального права.

Дія Договору

 • Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін та діє до «31» грудня 2023 року, а відносно виконання Сторонами своїх зобов‘язань за цим Договором, – до повного їх виконання. У випадку, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору жодна з Сторін не повідомить іншу сторону про наявність заперечень відносно продовження строку дії Договору, строк дії Договору автоматично пролонгується на кожний наступний календарний рік на тих же умовах.
 • Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 • Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або правом, що є застосовним до цього Договору, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 • Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у цьому Договорі.
 • Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 • Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або цьому Договорі.

 

Back to Top
Товар додано у ваш кошик
Verified by MonsterInsights